Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

Chức năng

Nghiên cứu ứng dụng, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực Dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; sản xuất, kinh doanh, cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ từ những nghiên cứu khoa học của Trường; thực hiện công tác đào tạo cho sinh viên, tư vấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng khoa học công nghệ.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh sản phẩm mới trong lĩnh vực dược; nghiên cứu nhu cầu xã hội để tạo ra các sản phẩm phù hợp và có khả năng thương mại hóa; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong trồng trọt cây thuốc và phát triển nguồn dược liệu; nghiên cứu thành phần hoạt chất, định tính, định lượng, thử tác dụng dược lý, tác dụng lâm sàng của các dược liệu, các sản phẩm thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học của Trường theo quy định của pháp luật; các dịch vụ về kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm, tương đương sinh học, các dịch vụ thử tác dụng dược lý, lâm sàng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện bồi dưỡng nghề nghiệp, kỹ năng cho giảng viên, sinh viên về các GPs như: thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP), thực hành tốt bảo quản (GSP).

Liên doanh liên kết, tiếp nhận và chuyển giao quyền đối với sáng chế và bí quyết công nghệ, kỹ thuật mới sản xuất, kinh doanh, thuộc lĩnh vực dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tìm kiếm, tiếp nhận và chuyển giao quyền đối với sáng chế và bí quyết công nghệ, kỹ thuật mới sản xuất, kinh doanh, thuộc lĩnh vực dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực dược.